Ana içeriğe atla

Değerli öğrencilerimiz,  

Bu yönerge sizleri yapacağınız zorunlu staj ile ilgili bilgilendirmek maksadıyla oluşturulmuştur. Yönergede stajın amacı, ön koşulları, şartları ve staja başvuru süreciyle alakalı bilgiler yer almaktadır.

Zorunlu lisans stajının amacı Psikoloji bölümü öğrencilerine lisansta aldıkları teorik eğitimi pekiştirici ve destekleyici uygulamalara fırsat vermek, farklı kurumların ve meslek gruplarının çalışmalarını tanıtmak, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerine katkı sağlamak ve iş hayatına ilişkin tecrübe kazandırmaktır. Kurum staj yetkilileri tarafından uygun görüldüğü taktirde, öğrencilerden zorunlu stajları kapsamında ilgili kurumun çalışmalarını takip etmeleri, yeterlilikleri ölçüsünde kurumun çalışmalarına katılım sağlamaları beklenmektedir.

Zorunlu lisans stajı için ön koşullar 3. sınıfı tamamlamış olmak ve minimum 1.80/4.00 not ortalamasına sahip olmaktır. Staj 3. sınıfın bitimini takip eden yaz döneminde minimum 20 iş günü olarak yapılmalıdır. Gerekli not ortalamasının karşılanmaması, sağlık sorunları veya daha önce yapılan stajın geçersiz olması gibi durumlarda öğrenciler zorunlu stajlarını 4. sınıfın bitimini takip eden yaz döneminde yapabilirler. Zorunlu stajlarını hastanelerin psikoloji, psikiyatri servislerinde veya danışmanlık merkezlerinde Klinik psikoloji içerikli olarak yapmak isteyen öğrencilerin psikopatoloji dersini başarıyla tamamlamış olmaları ve yukarıda belirtilen asgari not ortalaması ön koşulunu da sağlamaları gerekmektedir. Staj ön koşullarını sağlayan öğrencilerin zorunlu stajlarını yapabilecekleri çeşitli kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Staj yeri için uygun kurum ve kuruluşlardan bazıları şunlardır:

 • Hastaneler ve diğer sağlık birimleri (AMATEM, TRSM vb.)
 • Üniversitelerin Psikoloji bölümü kapsamında faaliyet gösteren araştırma laboratuvarlar
 • Yuva, kreş ve özel eğitim merkezler
 • Rehabilitasyon merkezleri
 • Kamu veya özel sektör kurumlarının insan kaynakları, personel, eğitim ve ARGE birimleri
 • Araştırma merkezleri
 • Huzur evleri
 • Yetiştirme yurtları

Staj yerini ayarlamak öğrencinin sorumluluğuna bırakılmıştır. Öğrenciyi staja yerleştirme konusunda üniversitenin herhangi bir rolü bulunmamaktadır. Öğrenci staj yapacağı kurumla gerekli görüşmeleri yaparak kurumun onayını alır. Öğrencinin anlaştığı kurumda staj yapabilmesi için ASBÜ Zorunlu Lisans Yaz Stajı Formunun veya  ASBÜ Zorunlu Lisans Yaz Stajı İş Yeri Staj Sözleşmesinin eksiksiz şekilde doldurması ve bu formun öğrenci, staj yapılacak kurum ve ASBÜ tarafından imzalanarak üniversitedeki staj koordinatörüne teslim edilmesi gerekmektedir. İlgili formun öğrencinin staj koordinatörü tarafından onaylanması halinde belgenin bir kopyası staj yapılacak kuruma iletilir, bir kopyası bölümde kalır ve bir kopyası da öğrencinin kendisinde kalır. Staj yeri staj koordinatörü tarafından onaylanan öğrenci Stajyer Değerlendirme ve Devam Formunu  staj yapacağı kurumdaki yetkiliye iletir. Staj sonunda kurum staj yetkilisinden ilgili formları öğrencinin staj koordinatörüne psikolojistaj@asbu.edu.tr adresinden iletmesi beklenir. Staj yapılacak kurumun talep etmesi halinde ASBÜ Zorunlu Staj Bilgilendirme Formunun staj koordinatörüne imzalatılarak staj yapılacak kuruma teslim edilmesi gerekmektedir. Kurum talep etmediği taktirde bu belgenin imzalatılmasına gerek yoktur. Kurumun kaşe ve dekanlık imzası talep etmesi halinde ise dilekçe ile dekanlığa başvurularak bu belgenin alınması gerekmektedir. Belge hemen hazırlanamayacağı için bu işleminin bir kaç gün alacağını lütfen göz önünde bulundurun.

Staj süresince öğrenciden Psikoloji biliminin temel etik prensiplerini dikkate alarak yetkinlik sınırları dahilinde kurumun faaliyetlerine katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca öğrencinin günlük olarak yapılan faaliyetleri özetlendiği staj günlüğünü doldurması ve staj sonunda teslim etmek üzere bir staj raporu yazması gerekmektedir.

Staj raporu, APA stili kullanılarak Word programında İngilizce olarak yazılmalıdır. Staj raporunun beklenen uzunluğu, kapak sayfası, kaynakça ve ekler dışında, 3-4 sayfa arasıdır. Rapor organizasyon, dilin anlaşılırlığı, yazım kalitesi ve kullanılan kaynaklar dikkate alınarak değerlendirilecektir. Raporda yer alması gereken 4 temel başlık bulunmaktadır.

 1. Staj Yapılan Kurum: Bu bölümde kısaca stajın gerçekleştirildiği kurum, hizmet verdiği sektör ve bu sektör içindeki yeri, misyonu, büyüklüğü ve örgüt şeması ve gerekli görülen diğer bilgiler aktarılmalıdır.
 2. Stajın Amacı ve Kapsamı: Bu başlık altında, stajın amacı, staj süresince yapılan görevler ve üstlenilen sorumluluklar aktarılmalıdır.
 3. Staj Deneyiminin, Lisans Programında Öğrenilen Bilgiler Çerçevesinde Ele Alınması: Bu bölümde, lisans programında kazanılan bilgilerin, öğrenilen kuram ve modellerin, staj süresince yapılan gözlemler ve kazanılan deneyimlerle ne oranda paralellikler gösterdiği, gözlenen farklılıklar ve nedenleri ele alınmalıdır. Ayrıca, uygun olan durumlarda, staj- akademik bilgi entegrasyonunu yaparken kültürel faktörlerin gözlenen rolü, bu konudaki tespit ve önleriler de yazılmalıdır.
 4. Değerlendirme: Raporun son bölümünde, yapılan stajın eleştirisel bir yaklaşımla değerlendirilmesi, elde edilen kazanımlar, yaşanan problemler ve hem staj programı hem de akademik program için öneriler yapılmalıdır.
 5. Kaynakça: Rapor içinde kullanılan tüm kaynaklar (web sayfaları ve diğer İnternet tabanlı kaynaklar da dahil olmak üzere), APA yazım kuralları dikkate alınarak listelenmelidir. (Times New Roman, 1,5 satır aralığı, iki yana yaslı yazı stili)

Stajını tamamlayan öğrenci kurum staj yetkilisi tarafından doldurulmuş olan Staj Değerlendirme ve Devam Formunun üniversitedeki staj koordinatörüne iletildiğinden emin olmalıdır. Öğrenciler staj raporlarını ve diğer belgeleri stajlarını izleyen dönemde “asbü moodle assignment” üzerinden teslim edeceklerdir. Staj dersinin notlandırılması Geçme- Kalma şeklinde olacaktır. Değerlendirme kriterleri ve etki oranları şöyledir: Kurum tarafından iletilen staj değerlendirme  ve devam formu (%40) ile staj danışmanı tarafından yapılan staj raporu değerlendirmesi (%60). 

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.